Begeleiding van mens tot mens


Jij mag er zijn!


Algemene voorwaarden

Algemeen
GewoonMens levert persoonlijke diensten aan particulieren. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met GewoonMens en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De persoon die feitelijk gebruikt maakt van de dienstverlening van GewoonMens, hierna genoemd als cliënt, is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan zowel tijdens de tijd die cliënt en GewoonMens gezamenlijk doorbrengen als daarna. GewoonMens is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of emotionele schade voort-vloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen.

Overeenkomst dienstverlening
Voorafgaand aan de uitvoering van de dienst worden schriftelijke afspraken over de dienstverlening vastgelegd in een coachovereenkomst tussen GewoonMens en cliënt.
GewoonMens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in over-eenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GewoonMens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GewoonMens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeen-komst benodigde gegevens niet tijdig aan GewoonMens zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
GewoonMens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als zij is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Betalingsvoorwaarden
Na de coachsessie ontvangt cliënt door GewoonMens een factuur voor de kosten van de betreffende sessie c.q. verrichte dienstverlening. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door GewoonMens aan te geven manier in de valuta waarin is gefactureerd. Als voor de te verrichten dienst geen BTW vrijstelling van toepassing is zal ook de op de factuur vermelde BTW binnen genoemde 14 dagen zijn betaald. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Bij niet tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum vertragingsrechte verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Incassokosten
Indien GewoonMens invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van cliënt. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Afspraken verzetten
GewoonMens behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor GewoonMens haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Een geplande coachsessie kan door de cliënt tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur voorafgaand aan de geplande coachsessie wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Indien de cliënt zonder afzegging niet op de geplande sessie verschijnt wordt eveneens het volledige tarief in rekening gebracht.

Beëindiging dienstverlening
Vroegtijdige beëindiging van de coachovereenkomst voor een ingekocht coachtraject kan alleen indien GewoonMens en cliënt dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Voor 'losse' coachsessies geldt geen afnameverplichting.
GewoonMens heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Dossier en geheimhoudingsplicht
GewoonMens houdt een persoonlijk dossier bij met persoonsgegevens en werkaantekeningen over de voortgang van de coaching. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacyreglement, zoals vermeld op de website van GewoonMens alsmede overhandigd aan cliënt voorafgaand aan de start van de dienstverlening, is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

GewoonMens is niet gerechtigd de informatie die haar door cliënt ter beschikking is gesteld, zonder toestemming van cliënt, te verstrekken aan derden. Hierop worden onderstaande uitzonderingen gemaakt:

  • In geval GewoonMens geacht wordt op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken.
  • In geval GewoonMens voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  • In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt of bepaalde personen als voor de samenleving behoudt GewoonMens zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
  • Als persoon vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van GewoonMens om activiteiten welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.


Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen GewoonMens en cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.