Begeleiding van mens tot mens


Jij mag er zijn!


Privacyreglement

Dit privacyreglement dient voor GewoonMens als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar (potentiële) cliënten en is van toepassing op alle te leveren diensten, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit privacyreglement staat ter inzake op de website van GewoonMens en wordt tevens overhandigd aan de cliënt voorafgaand aan de start van een overeen-gekomen dienst.

Doel
Bij gebruikmaking van één van de diensten vraagt GewoonMens alleen persoonsgegevens die nodig zijn om:

  • de dienstverlening te kunnen uitvoeren; 
  • de kwaliteit van de te leveren dienst aan cliënt te kunnen garanderen;
  • te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Gegevensverwerking- en verzameling
De persoonsgegevens en verder verkregen informatie uit de sessies met cliënt worden met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en worden alleen door GewoonMens verwerkt en bewaard in het dossier van de cliënt. Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in dit privacyreglement, tenzij van te voren vooraf schriftelijke toestemming van de (potentiële) cliënt is verkregen.

Website
GewoonMens is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG voor de eigen website en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites of bronnen. GewoonMens respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die wordt verkregen.

Derden
Persoonsgegevens worden door GewoonMens alleen verstrekt aan derden zover dit overeenkomt met de wettelijke vereisten of na schriftelijke toestemming van cliënt. Hierop worden onderstaande uitzonderingen gemaakt:

  • In geval GewoonMens geacht wordt op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken.
  • In geval GewoonMens voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  • In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt of bepaalde personen als voor de samenleving behoudt GewoonMens zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
  • Als persoon vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van GewoonMens om activiteiten welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.


Inzage
Cliënt kan GewoonMens schriftelijk verzoeken om inzage in de persoons-gegevens welke ten tijde van de ontvangst van dit schriftelijke verzoek over cliënt in het dossier zijn opgenomen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens waarvoor door wettelijk voorschrift bewaring is vereist blijven door GewoonMens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. Alle overige informatie verkregen van cliënt ten behoeve van de uitvoering van de dienst wordt tot uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de betreffende dienst bewaard. Daarna worden de gegevens volledig vernietigd.

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2021.